Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu

W dniu 17 maja 2021 roku Rada Nadzorcza spółki Malczyckie Usług Komunalne sp. z o.o. podjęła uchwałę w sprawie odwołania z funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem natychmiastowym Pana Jarosława Arciszewskiego, któremu powierzono to stanowisko w dniu 18 czerwca 2019 r.

Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Pana Pawła Pulnara na stanowisko Prezesa Zarządu i powierzeniu mu tej funkcji od dnia 18 maja 2021 r.

Odwołanie Pana Jarosława Arciszewskiego było skutkiem ujawnienia naruszenia przez niego przepisów ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2399) w kontekście zakazu łączenia stanowiska członka organu gminnej osoby prawnej z jednoczesnym prowadzeniem działalności gospodarczej, co jak stwierdzono miało miejsce w całym okresie sprawowania przez niego funkcji w Zarządzie Malczyckich Usług Komunalnych sp. z o.o.

Pan Paweł Pulnar jest z wykształcenia prawnikiem i ekonomistą, posiada wieloletnie doświadczenia w zarządzaniu m. in. podmiotami z branży usług utrzymania czystości i ochrony. Swoją funkcję będzie pełnił do czasu przeprowadzenia procedury konkursowej, której ogłoszenie odbędzie się w najbliższym czasie.