Zmiana umowy dla istniejących przyłączy

Tok postępowania w przypadku zmiany strony umowy o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzenie ścieków dla istniejącego przyłącza wodociągowego i (lub) kanalizacji sanitarnej:

A/ KONTYNUACJA USŁUGI :

  1. do firmy należy dostarczyć protokół zdawczo-odbiorczy z numerem i odczytem wodomierza na dzień przekazania podpisany przez stronę przekazującą i przejmującą nieruchomość;
  1. strona przejmująca nieruchomość przedkłada dokumenty niezbędne do zawarcia umowy tj.: tytuł prawny do nieruchomości (osoba fizyczna i przedsiębiorca) – dodatkowo NIP, REGON KRS lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (przedsiębiorca), przy podpisywaniu umowy należy okazać się dowodem osobistym.

B/ REZYGNACJA Z USŁUG:

  1. osoba przekazująca nieruchomość zapewnia możliwość demontażu wodomierza i odcięcia dostawy wody w przypadku rezygnacji i braku kontynuacji świadczenia usług;
  1. strona przekazująca nieruchomość rozwiązuje umowę (niezwłocznie za porozumieniem stron lub za miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego;

w przypadku demontażu wodomierza i rozwiązania umowy, ponowne rozpoczęcie świadczenia usług może nastąpić na wniosek zainteresowanego po montażu i zaplombowaniu  nowego wodomierza, dostarczeniu protokołu i zawarciu umowy.