Ujęcie w Malczycach

Ujęcie wody w Malczycach powstało przed 1945 rokiem , ma więc wieloletnią historię. Pierwotnie bazowało na licznych ujęciach czwartorzędowych i płytkich trzeciorzędowych  w ramach których wykonywano i eksploatowano kolejne odwierty. Pobieraną z nich wodę charakteryzowała duża zawartość jonów żelaza i manganu, co powodowało szybką kolmatację części czynnej filtrów i konieczność wykonywania coraz to nowych otworów.

W ramach rozwoju wsi i wzrostu zapotrzebowania na wodę,  począwszy od 1984 r. kiedy to wykonano studnię nr VIII , zmieniono eksploatowany poziom na głębszy, trzeciorzędowy, gdzie woda charakteryzuje się znacznie  lepszą jakością. Kolejne odwierty wykonano w latach: 1987, 1990, 2001 i 2009.

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb wodociągu Malczyce-Chomiąża (Decyzja RLO.6230/31/TD/06 z dnia 28 grudnia 2006r.)  zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcia wynoszą 80,0 m3/h.  Obecnie stacja uzdatniania w Malczycach produkuje średnio 540 m3 na dobę i zaopatruje 100% mieszkańców Malczyc i Chomiąży.

Ujmowana woda jest średnio twarda, nisko zmineralizowana, posiada odczyn słabo zasadowy, nie wykazuje agresywności w stosunku do konstrukcji betonowych i żelbetowych, zawiera ponadnormatywne ilości żelaza i manganu, które dają się łatwo usunąć z wody w procesie filtracji. Pod względem bakteriologicznym woda odpowiada warunkom wymaganym dla wody przeznaczonej do spożycia i nie wymaga dezynfekcji.