Ocena jakości wody

Jakość wody z eksploatowanych ujęć, jak również wody uzdatnionej do sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Malczyce jest bieżąco monitorowana przez Spółkę.

Analizy jakościowe wykonywane są przez akredytowane laboratorium J.S. Hamilton S.A.   z siedzibą w Gdyni. Poniżej przedstawiamy aktualne wyniki analiz jakości wody uzdatnionej z poszczególnych ujęć.

 

Wskaźnik jakościJednostkaMalczyceMazurowiceWilczkówDębiceNDS1)
Warunki fizykochemiczne
Mętność

NTU

0,29

0,48

1

0,44

1

Barwa Pt

mg/l

< 5

< 5

< 5

< 5

Zapach

1

1

1

1

Odczyn

pH

7,5

6,6

6,9

7,5

6,5-9,5

Jon amonowy NH4

mg/l

0,10

0,21

0,17

0,05

0,5

Azotany NO3

mg/l

< 4,5

< 4,5

< 4,5

< 4,5

50

Azotyny NO2

mg/l

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,03

0,5

Utlenialność (IMn)

mg/l

1,42

0,91

1,52

< 0,50

5

Chlorki

mg/l

3,35

3,96

< 2,5

46,7

250

Żelazo ogólne

µg/l

63,0

64,0

103

81,1

200

Mangan

µg/l

15,6

6,8

50

31,8

50

Siarczany

mg/l

9,91

5,42

<2,5

167

250

Fluorki

mg/l

0,16

0,16

0,26

0,13

1,5

Przewodność elektryczna wł.

µS/cm

430

447

383

705

2500

1) NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989)
 Jednostka Malczyce Mazurowice Wilczków Dębice NDS1)
Warunki fizykochemiczne
Kadm

µg/l

< 0,4

< 0,4

< 0,4

< 0,4

5

Ołów

µg/l

< 5,0

< 5,0

< 5,0

< 5,0

10

Miedź

mg/l

< 0,0030

< 0,0116

0,0058

0,0050

2

Rtęć

µg/l

< 0,25

< 0,25

< 0,25

< 0,25

1

Chrom

µg/l

< 1,5

< 1,5

< 1,5

< 1,5

50

Arsen

µg/l

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

10

Nikiel

µg/l

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

20

Σ Trichloroetenu i tetrachloroetenu

µg/l

poniżej granicy oznaczaln.

poniżej granicy oznaczaln.

poniżej granicy oznaczaln.

poniżej granicy oznaczaln.

100

Suma WWA1)

µg/l

poniżej granicy oznaczaln.

poniżej granicy oznaczaln.

poniżej granicy oznaczaln.

poniżej granicy oznaczaln.

0,1

1) Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne – wartość oznacza sumę stężeń związków: benzeno(b)fluoranten, benzeno(k)fluoranten, benzeno(gih)perylen, indeno(1,2,3,-c,d)piren.
 Jednostka Malczyce Mazurowice Wilczków Dębice NDS1)
Warunki mikrobiologiczne
Bakterie grupy Coli

jtk/100ml

0

0

0

0

0

Escherichia Coli

jtk/100ml

0

0

0

0

0

Ogólna liczba mikroorganizmów w (22±2)°C po 72h

jtk/1ml

1

1

2

0

bez nieprawidłowych zmian

Enterokoki

jtk/100ml

0

0

0

0

0