Spółka

malczyce-gmina2

Działalność spółki

Spółka Malczyckie Usługi Komunalne została powołana Uchwałą nr XVII/76/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 listopada 2007 r. jako jednoosobowa spółka gminna ze 100 % udziałem Gminy Malczyce.

Swoją działalność w tej formie rozpoczęła 1 kwietnia 2008 r. a jej głównym celem jest realizacja zadań Gminy Malczyce w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej.

Zakres usług obejmuje głównie zadania własne gminy opisane w art.3 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz.43 z póź. zmianami). Należą do nich przede wszystkim:

 

 • usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków;
 • administracja mieszkaniowym zasobem gminy Malczyce;
 • administracja Cmentarza Komunalnego;
 • administracja targowiska;
 • utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy;
 • utrzymanie zieleni.

 

Prowadząc działalność, Spółka  realizuje usługi zaliczane do „użyteczności publicznej”, co decyduje o jej charakterze i podstawowych celach. Oznacza to, że Spółka nie kieruje się w swojej działalności kryterium zysku i kryterium bezpośredniej korzyści, ale zasadniczym kryterium jest dostawa dla społeczeństwa usług o charakterze podstawowym po przystępnych cenach.

 

W ramach funkcjonowania spółka świadczy także szereg usług dodatkowych powiązanych z główną działalnością firmy. Ich zakres znajdą Państwo w zakładce Usługi.  Obecnie Spółka zatrudnia  26 pracowników.

 

Historia

 • Mieszkańcy Malczyc mogli korzystać ze zbiorczego sytemu wodociągów już w 1937 roku, kiedy to otwarto Zakład Wodociągowy.
 • W archiwalnych dokumentach z okresu powojennego datowanych na 1946 r. znajdujemy wzmiankę o Gminnym Zakładzie Wodociągowym. Pierwszym powojennym kierownikiem wodociągów był Adolf Bensch, a jego następcą od 1947 r. – Wincenty Wierzbicki.
 • W 1949 roku utworzono Zakład Oczyszczania Miasta. Na jego wyposażeniu znajdowała się para koni. W roku 1950 w Zakładzie zatrudnionych było trzech pracowników dysponujących dwiema parami koni. Ciekawostką  jest, że stajnie dla koni mieściły się na parterze obecnej siedziby spółki.
 • W roku 1950 powstał Zarząd Budynków Mieszkalnych, przekształcony w roku 1955 w Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który funkcjonował do 1975 r.
 • 1 stycznia 1975 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej został zlikwidowany. Jego zadania przejęło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej. W Malczycach utworzono oddział PGKiM.
 • 1 stycznia 1989 r. w Malczycach utworzono Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malczycach.
 • Począwszy od 1992 roku nastąpiła zmiana nazwy na Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malczycach funkcjonujący do 31 marca 2008 r.
 • 29 listopada 2007 r. Rada Gminy Malczyce podejmuje Uchwałę o powołaniu Spółki Malczyckie Usługi Komunalne Sp. z o.o.

 

Jeśli posiadasz ciekawe materiały archiwalne (zdjęcia, dokumenty)  dotyczące gospodarki komunalnej na terenie Gminy Malczyce podziel się nimi z mieszkańcami gminy. Udostępnione nam materiały opublikujemy na stronie internetowej.