Ujęcie w Dębicach

            Wodociąg Dębice zaopatruje w wodę mieszkańców Dębic, Szymanowa, Zawadki i Kwietna. Ujęcie wody oraz stacja uzdatniania usytuowane są w obrębie Szymanów. Stacja uzdatniania wody została oddana do użytku w 1997r.

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb wodociągu Dębice (Decyzja ŚiR.6341.47.3.2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.) zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcia wynoszą 23,5 m3/h. Obecnie stacja uzdatniania produkuje średnio  125 m3 na dobę wody uzdatnionej.

Ujmowana z utworów trzeciorzędowych w Szymanowie woda podziemna posiada odczyn lekko kwaśny, jest woda średnio twardą oraz charakteryzuje się wysoką zawartością jonów żelaza i manganu, co przyczynia się do szybszego zużywania złóż filtracyjnych i często nastręcza trudności eksploatacyjne. Ponadto woda wykazuje podwyższone stężenie chlorków i siarczanów co wpływa na korozyjność w stosunku do betonu i metali.