Kanalizacja

Jednym z podstawowych zadań spółki obok zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy jest odprowadzanie ścieków. Jego realizacja odbywa się poprzez sieć kanalizacji sanitarnej jak również odbiór ścieków wozem asenizacyjnym.

W chwili obecnej Gmina Malczyce jest skanalizowana w blisko 70 %. Istniejąca sieć o łącznej długości 29,5 km i 10 przepompowniach obsługuje Malczyce, Chomiążę i Mazurowice.

Przy wsparciu funduszy z Unii Europejskiej sukcesywnie realizowana jest rozbudowa istniejącej sieci i tak:

  • W 2008 roku została rozbudowana sieć w Malczycach oraz wybudowana nowa sieć obsługująca Chomiążę.
  • 5 listopada  2012 r. oddano do użytku 9 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz 4 przepompownie ścieków w miejscowości Mazurowice. Inwestycja zrealizowana została  w ramach działań 3.2.1- „Podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej”.
  • 24 października 2013 r., Gmina Malczyce złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Poprawa infrastruktury wodno kanalizacyjnej w Gminie Malczyce”. Zadanie dotyczy budowy między innymi kanalizacjisanitarnej dla miejscowości Rachów wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni w Malczycach, w ramach której planuje się wybudowanie około 3,5 km nowej sieci oraz 4 przepompowni ścieków. Do realizacji  inwestycji planuje się przystąpić w  2014 roku.

Spółka dokłada wszelkich starań, aby nowo wybudowana infrastruktura spełniała oczekiwania korzystających z niej mieszkańców poprzez dbałość o prawidłową eksploatację  urządzeń. Naszym celem jest również podejmowanie wszelkich działań zmierzających do zminimalizowania awaryjności starych odcinków sieci i istniejących przepompowni. Nie bez znaczenia jest też świadomość mieszkańców i ich wywiązywanie się z obowiązków dostawców ścieków przede wszystkim w zakresie ich jakości.

Ścieki z terenu całej gminy odprowadzane są do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Malczycach. Oczyszczalnia o docelowej przepustowości nominalnej 500 m3/d została wybudowana w 1995 r. Obecnie wykorzystywana jest w około 70 % .

Dotychczas przy okazji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej udało się zrealizować wymianę systemu napowietrzania ścieków w komorach osadu czynnego, natomiast pozostałe prace modernizacyjne planowane są na lata 2015-2016.