Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje się, że: 1.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Malczyckich Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Malczycach, ul. 1 Maja 5C, 55-320 Malczyce, tel. 71 3179167, e-mail: muk@mukmalczyce.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Tomasz Barański i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: iod4@synergiaconsulting.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w przepisach prawa o gospodarce komunalnej – Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2017.0.833.t.j.). Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą również:
  1. udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. działania niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz późniejsze jej wykonywanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) głównie z wykonywaniem:
   – ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
   – ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  4. niezbędność przetwarzania – w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  5. prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi reklamacji, wniosków, petycji, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Malczyckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Malczycach. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usług przez Malczyckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Malczycach.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
  1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora.
 7. Posiada Pani/Pan prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO,
  2. żądania sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO, które są nieprawidłowe,
  3. żądania usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na mocy art. 17 RODO,
  4. przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,
  6. ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO,
  7. odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. a RODO bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych, Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Administrator Pani/Pana danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego.
 9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Malczyckie Usługi Komunalne Sp. z o.o.

Malczyckie Usługi Komunalne Sp. z o.o.