Aspekty prawne monitoringu w MUK

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzeniem RODO), informuje się, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanym w systemie monitoringu wizyjnego jest Prezes Malczyckich Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Malczycach, ul. 1 Maja 5c, 55-320 Malczyce, 71 317 91 67, muk@mukmalczyce.pl.
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych Pana Tomasza Barańskiego i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: iod4@synergiaconsulting.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli i pracowników, ochrony mienia oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, a także w celu zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z wypełnianiem obowiązku prawnego wynikającego z art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Podstawą przetwarzania danych w systemie monitoringu będzie także art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora.
4. Monitoringiem wizyjnym objęto tereny i budynki Malczyckich Usług Komunalnych Spółka z o.o.
5. Zapis z monitoringu może zostać udostępniony właściwym organom w zakresie realizowanych przez nie zadań ustawowych. Dane mogą zostać udostępnione na podstawie pisemnego wniosku w związku z prowadzonym postępowaniem.
6. Zapisy z monitoringu przechowywane są nie dłużej niż 30 dni. W przypadku, gdy nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, Administrator jest zobowiązany zabezpieczyć nagrania i przechowywać je do momentu prawomocnego zakończenia postępowania.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO oraz ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.