Nielegalny pobór wody

Bezumowne korzystanie z usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Z uwagi na odnotowywane różnice w ilości  wody sprzedanej w stosunku do wody wyprodukowanej przez Spółkę Malczyckie Usługi Komunalne, koniecznym jest podjęcie kroków zmierzających do poprawy tej relacji. Straty wody wynikają z kilku czynników, z których na pierwszy plan wysuwają się:

– stan techniczny infrastruktury i awaryjność sieci

– nielegalny pobór wody

wykres_woda

Według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody, miesięczny pobór wody na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym powinien wahać się w granicach od 2,4 do 3,0 m3. Szacunkowe wyliczenie udziału procentowego gospodarstw w zależności od zużycia wody na terenie zaopatrywanym w wodę przez Malczyckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. przedstawia się następująco:

 • zużycie od 2,4 do 3,0 m3 na 1 mieszkańca na miesiąc
 • zużycie do 2,2 m3 na 1 mieszkańca na miesiąc
 • zużycie od 2,2 m3 do 2,4 m3 na 1 mieszkańca na miesiąc

Niewątpliwie dane te mogą wskazywać na występowanie  zjawiska nielegalnego bezumownego korzystania z wody na terenie gminy.

Problem nielegalnego poboru wody to zjawisko bardzo niekorzystne z punktu widzenia przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, które oprócz faktu dokonywania kradzieży, zniekształca też obraz strat wody. Przy ustalaniu taryf przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne uwzględniają wszystkie koszty prowadzonej działalności, w tym koszty, które są ponoszone przez nielegalne przyłącza. Wyeliminowanie nielegalnych procederów może w znacznym stopniu wpłynąć na obniżenie cen zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Czym jest bezumowne korzystanie z usług wodociągowo-kanalizacyjnych?

Jest to:

 • pobór wody lub zrzut ścieków bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach i urządzeniach pomiarowych,
 • podłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej przyłączem wykonanym niezgodnie z przepisami prawa lub przez instalację wewnętrzną innego odbiorcy,
 • pobór wody z sieci wodociągowej oraz z ujęcia własnego (studni) i odprowadzanie ścieków do kanalizacji bez zamontowanego urządzenia pomiarowego liczącego ilość ścieków,
 • zrzut ścieków o złej jakości, niespełniających przepisów prawa,
 • podłączenie do sieci i /lub zrzut ścieków bytowych i przemysłowych do kanalizacji deszczowej oraz ścieków (wód) opadowych do kanalizacji sanitarnej.

W celu ograniczenia i zmniejszenia negatywnego zjawiska Spółka rozpoczyna akcję „Stop dla nielegalnego  korzystania z  wody i zrzutu ścieków”. Założeniem akcji jest redukcja strat wynikających z nielegalnych podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ujawnienie wszelkich nieprawidłowości, ingerencji w urządzenia pomiarowe oraz porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na posesjach na terenie całej gminy.

Rozpoczęcie całej akcji poprzedzone zostanie okresem abolicji. Wobec odbiorców, którzy do 31.04.2014 r. uregulują ewentualne nieprawidłowości nie będą wyciągane konsekwencje. Po tym terminie, w przypadku stwierdzenia nielegalnego korzystania z usług, Spółka natychmiast rozpocznie procedury określone Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz.747) z późniejszymi zmianami.

Akcja polegać będzie m. in. na kontrolowaniu i ujawnianiu przez pracowników Spółki nieprawidłowości w pobieraniu wody, odprowadzaniu ścieków oraz w opomiarowaniu przyłączy wodociągowych.

Podkreślenia wymaga, że bardzo częstą formą nielegalnego odprowadzania ścieków jest podłączanie systemów odprowadzania wody deszczowej z nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. Wprowadzanie ścieków deszczowych do nieprzystosowanych do tego celu kanałów, w okresie intensywnych opadów lub roztopów, może prowadzić do lokalnych podtopień ściekami wylewającymi się przez włazy studzienek kanalizacyjnych na powierzchnię.

Sama akcja ma także zachęcić mieszkańców do informowania o zaobserwowanych nieprawidłowościach. Zgłoszeń można dokonywać pod numerem telefonu 71 317 91 67.
Podstawa prawna kontroli i sankcje za nielegalne pobieranie wody i odprowadzanie ścieków:

 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

Art. 7. Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, których mowa w art.6 ust. 2 i 4-7, w celu:

 1. zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;
 2. przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;
 3. przeprowadzania przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;
 4. sprawdzanie ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;
 5. odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;
 6. usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego jeżeli umowa, której mowa w art. 6 ust. 1 tak stanowi.

Art. 28.

 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5.000 zł.
 2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:
  1. uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
  2. nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.
  3. (uchylony)
  4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.
   1. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.
  5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1.000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.
  6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.