Lipiec 2017 – Przetarg na rozbudowę oczyszczalni

4 lipca b.r. ponownie został ogłoszony przetarg na rozbudowę i przebudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Malczycach. Termin składania ofert upływa 21 lipca o godz. 11:00. Link do strony Urzędu Gminy Malczyce, gdzie można znaleźć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z niezbędną dokumentacją zamieszczamy poniżej:

http://www.bip.malczyce.wroc.pl/index.php?id=877,859,1180,0,0,140

Całość inwestycji wyceniana jest na 10,9 mln złotych, z czego dofinansowanie w ramach działania 4.2. Gospodarka wodno – ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 wyniesie 8,6 mln złotych. Ze środków tych sfinansowana zostanie kompleksowa przebudowa i modernizacja oczyszczalni jak również kontynuowany będzie  remont stacji uzdatniania wody, który rozpoczął się przy okazji poprzedniego realizowanego przez gminę projektu tj. budowie kanalizacji w Rachowie.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zostaną wyremontowane i zmodernizowane niektóre z istniejących obiektów oczyszczalni, część zostanie zdemontowana, wybudowane zostaną nowe elementy zapewniające trwały standard oczyszczania ścieków zgodny z obowiązującymi przepisami. Podstawowe obiekty jakie powstaną to między innymi:

 • Stacja przyjmowania ścieków dowożonych
 • Zbiorniki uśredniające ścieków dowożonych
 • Krata hakowa
 • Pompownia główna (modernizacja)
 • Nowoczesny punkt mechanicznego oczyszczania ścieków z sitem skratkowym z prasą, piaskownikiem i separatorem zawiesiny
 • Nowy blok biologicznego oczyszczania ścieków
 • Stacja dmuchaw
 • Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych
 • Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego
 • Stacja mechanicznego odwadniania osadu z prasą taśmową z zagęszczaczem
 • Stacja wapnowania osadu
 • Wiata magazynowa osadu odwodnionego

Sterowanie procesami technologicznym będzie całkowicie zautomatyzowane poprzez zastosowanie sterowania z możliwością zdalnej kontroli. Dodatkowo oczyszczalnia będzie wyposażona w wizualizację pracy urządzeń.