Uwaga na hydranty przeciwpożarowe

5812baabba675_o,size,969x565,q,71,h,c891a6Malczyckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. informuje, że w związku ze stwierdzeniem przypadków uszkodzeń hydrantów przeciwpożarowych będzie prowadziło wzmożony monitoring sieci wodociągowej, mający na celu zapobieżenie podobnym  zdarzeniom. Hydranty przeciwpożarowe wchodzą w skład sieci wodociągowych należących do Spółki i pobór wody z tych urządzeń przez nieuprawnione osoby jest nielegalny. Zgodnie z art. 28 punkt 1 ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U.2017 poz. 328 ) : „ Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł”.

Przypominamy, że korzystać z hydrantów mogą tylko uprawnieni  pracownicy wodociągów w celu  konserwacji sieci oraz jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej w akcjach gaśniczych. Korzystanie z hydrantu do własnych celów jest możliwe w wyjątkowych przypadkach po uzyskaniu każdorazowo pisemnej zgody i wyłącznie pod nadzorem pracownika Spółki.

Chcemy uczulić, że każdorazowa próba manipulowania przy urządzeniu wodociągowym jakim jest hydrant może skutkować skażeniem  wody w całym odcinku sieci jak również  uszkodzeniem zaworów.

Z kolei pobór wody z hydrantu powoduje zmniejszenie ciśnienia w sieci, a w niektórych sytuacjach nawet jego zanik, w związku z tym każdorazowo jest on odnotowywany w naszym systemie monitoringu. Podkreślamy, że w sytuacji nieuprawnionego poboru wody poprzez urządzenia przeciwpożarowe istnieje zagrożenie opróżnienia zbiorników wody i jej braku w sytuacji nagłej potrzeby prowadzenia akcji gaśniczej. W związku z trwającym sezonem letnim oraz większymi rozbiorami wody z sieci, a także większym zagrożeniem pożarem, w przypadku powtarzających się  sytuacji kradzieży wody z hydrantów, zmuszeni będziemy zmniejszyć ciśnienie robocze w sieci, a w drastycznych przypadkach ograniczyć dostawę wody w godzinach nocnych.

Apelujemy również do mieszkańców gminy o zgłaszanie wszelkich incydentów związanych z ingerencją w urządzenia przeciwpożarowe na sieci.