OGŁOSZENIE

Malczyckie Usługi Komunalne Sp. z o.o w Malczycach informuje, że zgodnie z art.9 ust.1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z dnia 13 lipca 2001r. z późn. zm.) zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
Zgodnie z art.28 ust.4a wyżej wymienionej Ustawy ”Kto wprowadza ścieki opadowe i wody drenażowe do kanalizacji sanitarnej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości do 10 000 zł”.
Prowadzone będą kontrole zmierzające do ustalenia posesji z których dokonują się nielegalnego zrzutu ścieków opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Prezes Zarządu MUK Sp. z o.o.
Inż. Krystian Żygadło

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Malczyckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i […]