OGŁOSZENIE

Malczyckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z dnia 13 lipca 2001r. z późn. zm.) -Rozdział 6 art.28 ust.1 : Karze grzywny do 5 000 zł podlega ten, kto bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych a także zgodnie z ust. 2 uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, oraz wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego.

Karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł zgodnie z ust. 4 podlega ten, kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych.

 

Prezes Zarządu MUK Sp. z o.o.
Inż. Krystian Żygadło

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Malczyckie Usługi Komunalne Sp. z o.o w Malczycach informuje, że zgodnie z art.9 ust.1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym […]