Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych po godz. 15 | tel. 669 317 787

24 maja – Konkurs na stanowisko prezesa MUK Sp. z o.o.

24.05.2019 r.

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO

PREZESA ZARZĄDU MALCZYCKICH USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W MALCZYCACH

 

Rada Nadzorcza Malczyckich Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Malczycach ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Malczyckich Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Malczycach

  1. Przedmiotem postępowania konkursowego jest wybór Prezesa Zarządu.
  2. Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinni spełniać następujące wymagania:
  • wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  • 5 letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym;
  • korzystanie z pełni praw publicznych;
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
  • nienaruszanie ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
  • niekaralność za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 586 do art. 595 Kodeksu spółek handlowych;
  • stan zdrowia kandydata pozwalający na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarząd;

Dodatkowym wymaganiem jest doświadczenie w pracy w branży dostarczania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Ograniczenia: Prezesem Zarządu Malczyckich Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Malczycach nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
  6. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
  • CV zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)”,
  • kwestionariusz osobowy oraz list motywacyjny zawierający koncepcję zarządzania oraz rozwoju Spółki w warunkach otoczenia rynkowego na okres roku obrotowego, uwzględniająca aktualny i zamierzony status Spółki zgodnie z danymi wynikającymi z dokumentów Spółki – opracowanie powinno obejmować nie więcej niż 5 stron znormalizowanego maszynopisu,
  • odpisy dokumentów lub ich kserokopie poświadczone o ich zgodności z oryginałem -potwierdzające poziom wykształcenia, okres zatrudnienia i doświadczenie zawodowe;
  • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
  • inne dokumenty wg uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności.

4.Oferta powinna zawierać oświadczenie kandydata:

  1. wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki z określeniem oczekiwań wobec Spółki z tego tytułu,
  2. o nie podleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
  3. o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  5. że nie toczą się żadne postępowania karne,
  6. że stan zdrowia pozwala na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu,
  7. o dopełnieniu lub nie podleganiu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721 ze zm.),
  8. w przypadku kandydatów zasiadających z Zarządzie lub Radzie Nadzorczej spółek prawa handlowego w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia swojej oferty – potwierdzające uzyskanie absolutorium z wykonania obowiązków za ten okres,
  9. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu,
  10. o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Spółki,
  11. oświadczenie, że:
  1. nie pełni funkcji społecznego współpracownika albo nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  2. nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  3. nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  4. nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  5. jego aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki.
  1. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4, mogą być również poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Komisji oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.
  2. Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na Prezesa Zarządu Malczyckich Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Malczycach którą należy przesłać na adres Urzędu Gminy w Malczycach: ul. Traugutta 15 55-320 Malczyce.
  3. Zgłoszenia będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędzie Gminy w Malczycach ul.Traugutta 15 55-320 Malczyce lub listownie (decyduje data wpływu do urzędu) zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
  4. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszonym postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane.
  5. Kandydatom, na ich żądanie zostaną udostępnione dokumenty związane z sytuacją organizacyjną i finansową Spółką w terminie do dnia składania zgłoszeń w siedzibie Spółki, pod warunkiem złożenia oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy pozyskanych informacji.
  6. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie wskazanym w zawiadomieniu przekazanym listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
  7. Rada Nadzorcza Malczyckich Usług Komunalnych Sp. z o.o. może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata.
  8. W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydata.
  9. W toku konkursu Rada Nadzorcza może prowadzić rozmowy uzupełniające, w trakcie których może żądać od kandydatów dodatkowych wyjaśnień.

 

Przewodniczący RN MUK

 

Regulamin konkursu

określający zasady wyboru i trybu

przeprowadzenia postępowania w celu wyboru Prezesa Zarządu

Malczyckich Usług Komunalnych Sp z o.o. w Malczycach

 

§ 1

Regulamin konkursu w celu wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu (zwany dalej: Regulaminem) określa:

  1. Zasady wyboru Prezesa Zarządu Malczyckich Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Malczycach (dalej: „Spółka”),
  2. Tryb przeprowadzenia wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu,
  3. Warunki, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu.

§ 2

  1. Kandydata na Prezesa Zarządu Spółki wyłania w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, Komisja kwalifikacyjna (zwana dalej: Komisją), o której mowa w ust. 2.
  2. W skład Komisji wchodzą członkowie Rady Nadzorczej Spółki w liczbie 3 członków. Przewodniczącym Komisji jest Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki.
  3. Wybór kandydata, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu dokonywany jest w drodze ogłoszonego przez Radę Nadzorczą konkursu.
  4. Rada Nadzorcza, powołania na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, wyłonionego w ramach konkursu kandydata dokonuje z chwilą uzyskania wyników postępowania kwalifikacyjnego.
  5. Konkurs obejmuje dwie fazy: fazę wstępną (niejawna, formalna) i fazę właściwą (rozmowa kwalifikacyjna).
  6. W toku jednego postępowania konkursowego można wyłonić tylko jednego kandydata na Prezesa Zarządu.
  7. Oceny kandydatów dokonują członkowie Komisji indywidualnie, w oparciu o ustalone w niniejszym Regulaminie kryteria i skalę ocen.
  8. W postępowaniu kwalifikacyjnym mogą uczestniczyć przedstawiciele Zgromadzenia Wspólników na zasadzie obserwatorów.

§ 3

Rada Nadzorcza wszczyna postępowanie konkursowe, określając w szczególności:

  • stanowisko członka Zarządu będące przedmiotem postępowania konkursowego,
  • treść ogłoszenia o wszczęciu postępowania konkursowego,
  • termin i miejsce publikacji ogłoszenia,
  • zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej,
  • kryteria i skalę ocen.

 

§ 4

 

  1. Ogłoszenie o konkursie jest publikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy w Malczycach (zwany dalej: Urząd) oraz Spółki.
  2. Ogłoszenie powinno zawierać w szczególności:
  • firmę i siedzibę spółki,
  • stanowisko będące przedmiotem konkursu,
  • minimalne kwalifikacje wymagane od kandydatów,
  • termin i miejsce przyjmowania ofert kandydatów,
  • datę otwarcia ofert,
  • zakres informacji i oświadczeń, jakie powinny być zawarte w ofercie,
  • informację o możliwości zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata.

 

§ 5

 

  1. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu:
  • może być osoba, która spełnia łącznie następujące wymogi:
  1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów,
  2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
  4. zna zasady funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego oraz zasady nadzoru właścicielskiego w szczególności spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
  5. posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje, w zakresie niezbędnym do zajmowania określonej funkcji członka zarządu spółki w szczególności:
  • doświadczenie wynikające z pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej,
  • znajomość zagadnień związanych z działalnością przedsiębiorstw związanych z działalnością przedsiębiorstw o profilu spółki,
  • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.

 

  • nie może być osobą, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
  6. Kandydat na Prezesa Zarządu, poza wymogami określonymi w ust. 1, powinien mieć wiedzę w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstwa oraz zasad i przepisów prawa pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji a także szkoleń i rozwoju pracowników.

§ 6

  1. Warunkiem udziału w postępowaniu konkursowym jest złożenie pisemnej oferty wraz z kompletem dokumentów, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszym Regulaminie oraz ogłoszeniu w sprawie konkursu w celu wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu.
  2. Do oferty należy dołączyć:
  3. cv,
  4. kwestionariusz osobowy oraz list motywacyjny zawierający koncepcję zarządzania oraz rozwoju Spółki w warunkach otoczenia rynkowego na okres 3 lat, uwzględniająca aktualny i zamierzony status Spółki zgodnie z danymi wynikającymi z dokumentów Spółki – opracowanie powinno obejmować nie więcej niż 5 stron znormalizowanego maszynopisu,
  5. oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
  6. odpisy dokumentów lub ich kserokopie poświadczone o ich zgodności z oryginałem -potwierdzające poziom wykształcenia, okres zatrudnienia i doświadczenie zawodowe,
  7. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
  8. inne dokumenty wg uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności.
  9. Oferta powinna zawierać:
  10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki z określeniem oczekiwań wobec Spółki z tego tytułu,
  11. oświadczenie o nie podleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
  12. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  13. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  14. oświadczenie, że nie toczą się żadne postępowania karne,
  15. oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu,
  16. oświadczenie o dopełnieniu lub nie podleganiu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017, poz. 2186 t.j.),
  17. w przypadku kandydatów zasiadających z Zarządzie lub Radzie Nadzorczej spółek prawa handlowego w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia swojej oferty – oświadczenie potwierdzające uzyskanie absolutorium z wykonania obowiązków za ten okres,
  18. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu,
  19. oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu w celu wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu,
  20. oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Spółki,
  • oświadczenie że:
  1. nie pełni funkcji społecznego współpracownika albo nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  2. nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  3. nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  4. nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  5. jego aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki.

 

§ 7

  1. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, z ważnych powodów, zakończyć postępowanie konkursowe, bez wyłonienia kandydata.
  2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 Rada Nadzorcza powiadamia kandydata/ów o zakończeniu postępowania konkursowego.

§ 8

 

  1. Termin przyjmowania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu konkursowym.
  2. Komisja zbiera się w siedzibie Urzędu Gminy w Malczycach na pierwszym niejawnym posiedzeniu (faza wstępna) w celu zweryfikowania złożonych ofert niezwłocznie po upływie terminu zakreślonego do składania ofert.
  3. Po otwarciu ofert i zapoznaniu się z danymi kandydatów członkowie Komisji składają pisemne oświadczenia o braku pokrewieństwa, powinowactwa, zależności służbowej, pozostawania z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności wobec składającego kandydaturę.
  4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 członek Komisji zostaje wyłączony z postępowania.
  5. W toku kolejnych czynności Komisja:
  • ustala ilość ofert, termin ich wpływu, podejmuje decyzje o odrzuceniu ofert złożonych po terminie zakreślonym w ogłoszeniu,
  • dokonuje weryfikacji ofert pod kątem ich zgodności z wymogami określonymi w Regulaminie oraz ogłoszeniu,
  • z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół, o którym mowa w § 11 ust. 2 (faza wstępna),
  • ustala wykaz kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej (faza właściwa),
  • oferty kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu konkursowym oraz złożone po upływie wymaganego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
  • dopuszczenie przez Komisję choćby jednego kandydata wystarczy do przeprowadzenia dalszego postępowania konkursowego.

§ 9

 

  1. Komisja przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w toku której ocenia się w szczególności:
  • znajomość ustroju prawnego i działalności w praktyce spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem komunalnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • przedstawioną wizję rozwoju, ogólnego planu funkcjonowania i zarządzania Spółką biorąc pod uwagę przedmiot jej działalności,
  • znajomość zagadnień związanych z przedmiotem działalności Spółki,
  • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem mieniem oraz kierowaniem zespołami ludzkimi,
  • znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej,
  • doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych, pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym w jednostkach organizacyjnie podległych.
  1. Ustala się następujące kryteria oceny i skalę ocen rozmowy kwalifikacyjnej:

– oceniana będzie znajomość zagadnień określonych w § 9 ust. 1 – każde zagadnienie w skali od 0-10 pkt,

  1. Oceny danego kandydata będzie dokonywać indywidualnie każdy z członków Komisji uczestniczący w postępowaniu. Oceny członków Komisji podlegają sumowaniu.

 

§ 10

 

Komisja sporządza zbiorczy zestaw ocen kandydatów na Prezesa Zarządu.

 

§ 11

 

  1. Komisja ustala kolejność kandydatów, oceniając ich predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje oraz posiadane uprawnienia związane z przedmiotem działalności Spółki.
  2. Z przeprowadzonego postępowania konkursowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  • datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania,
  • imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie,
  • ilość złożonych ofert,
  • termin ich wpływu,
  • oferty podlegające odrzuceniu złożone po terminie zakreślonym w ogłoszeniu,
  • listę kandydatów biorących udział w rozmowie kwalifikacyjnej (faza właściwa),
  • opis przeprowadzonych czynności,
  • ocenę wszystkich kandydatów,
  • podpisy członków Komisji.
  1. O wyborze kandydata decyduje liczba zdobytych punktów. Kandydat, który uzyskał najwyższą ilość punktów jest zwycięzcą konkursu. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez więcej niż jednego kandydata, Komisja wskazuje zwycięzcę konkursu po naradzie.
  2. Informacja, o tym którego z kandydatów wybrano w konkursie w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu zostanie podana przez Radę Nadzorczą do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy w Malczycach i Spółki.

 

§ 12

Komisja powiadamia bez zbędnej zwłoki Wójta o wyłonieniu kandydata na Prezesa Zarządu, przesyłając równocześnie protokół z zakończenia postępowania konkursowego.

 

§ 13

  1. W przypadku rezygnacji lub niemożności powołania kandydata z największą ilością punktów na stanowisko Prezesa Zarządu z przyczyn obiektywnych leżących po stronie kandydata, dopuszczalne

jest powołanie kolejnego kandydata, który uzyskał największą ilość punktów w ramach odbytego konkursu albo powtórzyć postępowanie.

  1. Wynik konkursu nie może stanowić podstawy do roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz zawarcia z nim umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.
  2. Złożone przez kandydatów dokumenty nie będą zwracane po zakończeniu postępowania konkursowego.