Kanalizacja w Rusku

Ogłoszenie

Szanowni Państwo. Mieszkańcy miejscowości Rusko.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 2 u.u.c.p.g. na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej na terenie gminy sieci kanalizacyjnej. Ustawodawca przewiduje tu dwie możliwości: albo istnieje sieć kanalizacyjna – wówczas zasadą jest, że nieruchomość ma być podłączona do tej sieci, a jedyny wyjątek dotyczy takiej sytuacji, kiedy nieruchomość jest już wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych i wtedy przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, albo sieć kanalizacyjna nie istnieje i jej budowa jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona; wtedy właściciel nieruchomości może wyposażyć swoją nieruchomość albo w przydomową oczyszczalnię ścieków albo w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych. Akt u.u.c.p.g. przewiduje, że to właściciele nieruchomości mają zapewniać utrzymanie czystości i porządku m.in. poprzez przyłączanie swoich nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Nadzór nad realizacją obowiązku w zakresie przyłączenia nieruchomości do sieci sprawuje wójt Gminy Malczyce, który w przypadku uchylania się od obowiązku ma uprawnienia do wydania decyzji nakazującej jego wykonanie. Niewykonanie decyzji podlega sankcji w postaci kary grzywny (art. 10 ust. 2 u.u.c.p.g. ).
Kolejną możliwością przymuszenia właściciela niestosującego się do wykonania decyzji z art. 5 ust. 7 u.u.c.p.g. jest wszczęcie postępowania w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) – dalej u.p.e.a. i nałożenie grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym.

                                                            MUK Malczyce Sp. z o.o.
                                            Kierownik ds.technicznych
                                                Artur Uściński