Ogłoszenie dla mieszkańców Chomiąży.

  Szanowni Mieszkańcy Chomiąży. Jak wiemy wszyscy obowiązuje nas bezwzględny zakaz odprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej zgodnie z Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 103, poz.858 ze zm.) brzmi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.” Ponadto zakaz określa również zawarta z Państwem umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. W przypadku wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do systemu miejskiej kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy, czyli kara ograniczenia wolności lub grzywna do 10 000zł. Pomimo, iż ustawa wyraźnie zabrania wprowadzania wód opadowych jak i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej, pod groźbą kar na terenie wielu nieruchomości ten proceder nadal jest powszechny, co uwidacznia się podczas silnych opadów. Na wykresie dokładnie widać gwałtowny wzrost poziomu ścieków w przepompowni już w chwile po wystąpieniu opadu.

Deszczówka, trafiając do kanalizacji sanitarnej wywołuje szereg groźnych konsekwencji, zarówno dla mieszkańców, oraz środowiska naturalnego. Przy intensywnych opadach dochodzi do przepełnienia kanalizacji, co powoduje jej niedrożność, a w następstwie cofanie ścieków do budynków. Efektem jest uciążliwy fetor, lokalne podtopienia ściekami, czy w ekstremalnych przypadkach zalanie posesji. Istnieje przy tym realne zagrożenie skażenia gleby, jak również źródeł wody pitnej. Deszczówka płynąca kanalizacją sanitarną to także obciążenie dla przepompowni ścieków i oczyszczalni, ma to znaczący wpływ na wzrost kosztów jej funkcjonowania, co bezpośrednio przekłada się na cenę odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Zgodnie z art 9 ust. 3 MUK Malczyce jako administrator sieci jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

  Informujemy ,iż na terenie Chomiąży szczegółowe kontrole planujemy w połowie miesiąca marca. Będą prowadzone trzema metodami: zadymiania, kamerą inspekcyjną oraz metodą barwienia wody. Także każdy syfon lub inne techniczne rozwiązanie wpięcia zostaną zlokalizowane i okażą się bezskuteczne. Kontrole takie będą sukcesywnie przeprowadzane przez pracowników MUK-u .

Mając powyższe na uwadze, wzywamy właścicieli posesji z których wody opadowe i wody drenażowe odprowadzane są do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej do dobrowolnego i natychmiastowego usunięcia istniejących nieprawidłowości.

Życzymy Państwu bezawaryjnego korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej oraz dużo rozsądku i zrozumienia problemu.

                                                                            MUK Malczyce Sp. z o.o.

                                                                                                                        Kierownik ds. Technicznych

                                                                                                                                  Artur Uściński