Zarządzenie nr 3/2020

Zarządzenie Prezesa Malczyckich Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Malczycach z dnia 10.12.2020 r w sprawie zmiany wysokości stawki za świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb).

§ 1

Z dniem 01.01.2021 roku wprowadza się nowe stawki za świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i wywozu nieczystości płynnych do punktu zlewnego w Malczycach

§ 2

Stawkę za 1m3 wywozu nieczystości płynnych ustala się w wysokości 28,00 zł. netto plus obowiązujący podatek Vat 8% tj. 30,24 zł. brutto.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.